คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา
Asst.Prof.Dr.PHOTJANEE SUKCHAONA
Tel : 086-6270994
E-mail : photjanee@kru.ac.th , phot_it49@hotmail.com
( .. สายตรงอธิการบดี .. )

รองอธิการบดี

ผศ.เชิดชาย ดวงภมร
Asst.Prof.Cherdchai Duangpamorn
Tel : 081-8809014
E-mail : cherdchai@kru.ac.th , apcherd2556@gmail.com

ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร
Asst.Prof.Dr.Kwannaree Klaprabchone
Tel : 096-8816754
E-mail : kwannaree2992@hotmail.com

ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร
Asst.Prof.Dr.Sureewan Jangjit
Tel : 094-5564313
E-mail : sureewan@kru.ac.th

ดร.กุลวิตรี พร่ำรุ่ง
Mrs.KUNWITHREE PHRAMRUN
Tel : 099-0975323
E-mail : kunwithree.kp@gmail.com

ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์
Asst.Prof.Jarayut Prateepvorakan
Tel : 096-8793951​
E-mail : a.jarayut@kru.ac.th

ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง
Asst.Prof.Sirirat Chengseng
Tel : 081-3817932
E-mail : chengseng7932@gmail.com

ผศ. ธวัชชัย ประหยัดวงศ์
Mr.Thawatchai Prayatwong
Tel : 083-2567778
E-mail : rjanup@hotmail.com,rjanup@hotmail.kru.ac.th

คณบดี

ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิ
Dr.Puchit Puchumni
Tel : 086-0301269
E-mail : Superchedi@hotmail.com

คณบดี คณะครุศาสตร์

นายวีระวัฒน์ อุดมทรัพย์
Mr.Weerawat Udomsup
Tel : 034-534072
E-mail : weerawat@kru.ac.th

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร. ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย
Dr. Thanvapon Yingprasertchai
Tel : 094-5512470
E-mail : thanvapon@kru.ac.th , thanvapon@icloud.com

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.บรรจบพร อินดี
Dr. Banchobporn Indee
Tel : 081-8370991
E-mail : banchobporn09@kru.ac.th , young_taa@hotmail.com

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ
Dr.Mongkol Patcharavongsiri
Tel : 081-03830344
E-mail : mongkol2519@kru.ac.th

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน

ดร.ณรงค์ พันธุ์คง
Dr.Narong Punkong
Tel : 086-6055370
E-mail : jaynarongpunkong@kru.ac.th

ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สายชล เทียนงาม
Dr.Saichon Thienngam
Tel : 085-6682564
E-mail : saichon@kru.ac.th

ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี
Dr.Sakesit Paksee
Tel : 089-8978286
E-mail : sakesitp@kru.ac.th

ผอ. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล
Dr.Piyaporn Pitaktunsakul
Tel : 092-4746660
E-mail : ppiyaporn@kru.ac.th

ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการ กองฯ

นางปรานอม ดวงภมร
Mrs.Pranorm Duangpamorn
Tel : 034-633227-8
E-mail : pra_acc@kru.ac.th

ผอ. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางนารี สุขดี
Mrs.Naree Sookdee
Tel : 089-1813038
E-mail : naree@kru.ac.th , plan_kru@hotmail.com

ผอ. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

นางสาวอารีย์ มหานิล
Miss.Aree Mahanin
Tel : 081-9867195
E-mail : aree200346@kru.ac.th , aree200346@hotmail.com

ผอ. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี