คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา
Asst.Prof.Dr.PHOTJANEE SUKCHAONA
Tel : 086-6270994
E-mail : photjanee@kru.ac.th , phot_it49@hotmail.com
( .. สายตรงอธิการบดี .. )
- ปฏิทินไปราชการ/รักษาราชการแทน -

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
Asst.Prof.Dr.Narongdech Rattananonsathien
Tel : 081-6682614
E-mail : narongdech@gmail.com

ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร
Asst.Prof.Dr.Sureewan Jangjit
Tel : 094-5564313
E-mail : sureewan@kru.ac.th

ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร
Asst.Prof.Dr.Kwannaree Klaprabchone
Tel : 096-8816754
E-mail : kwannaree2992@hotmail.com

ดร.กุลวิตรี พร่ำรุ่ง
Dr.KUNWITHREE PHRAMRUNG
Tel : 099-0975323
E-mail : kunwithree.kp@gmail.com

ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์
Asst.Prof.Jarayut Prateepvorakan
Tel : 096-8793951​
E-mail : a.jarayut@kru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.สุทัศน์ กำมณี
Asst.Prof.Dr.Sutat Gammanee
Tel : 084-9136803
E-mail : sutat@kru.ac.th

นางพวงรัตน์ เชื้อรบ ชาญสตพัชร
Mrs.Poungrat Cheaurob
Tel : 081-7823373
E-mail : ajpoungrat@gmail.com

คณบดี

ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิ
Asst.Prof.Dr.Puchit Puchumni
Tel : 086-0301269
E-mail : Superchedi@hotmail.com

คณบดี คณะครุศาสตร์

นายวีระวัฒน์ อุดมทรัพย์
Mr.Weerawat Udomsup
Tel : 084-1218941
E-mail : weerawat@kru.ac.th

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร. ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย
Dr. Thanvapon Yingprasertchai
Tel : 094-5512470
E-mail : thanvapon@kru.ac.th , thanvapon@icloud.com

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.บรรจบพร อินดี
Dr. Banchobporn Indee
Tel : 081-8370991
E-mail : banchobporn09@kru.ac.th , young_taa@hotmail.com

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ
Asst.Prof.Dr.Mongkol Patcharavongsiri
Tel : 081-03830344
E-mail : mongkol2519@kru.ac.th

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน

ดร.ณรงค์ พันธุ์คง
Dr.Narong Punkong
Tel : 086-6055370
E-mail : jaynarongpunkong@kru.ac.th

ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สายชล เทียนงาม
Dr.Saichon Thienngam
Tel : 085-6682564
E-mail : saichon@kru.ac.th

ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี
Dr.Sakesit Paksee
Tel : 089-8978286
E-mail : sakesitp@kru.ac.th

ผอ. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล
Dr.Piyaporn Pitaktunsakul
Tel : 092-4746660
E-mail : ppiyaporn@kru.ac.th

ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการ กองฯ

นางสาวอารีย์ มหานิล
Miss.Aree Mahanin
Tel : 081-9867195
E-mail : aree200346@kru.ac.th , aree200346@hotmail.com

ผอ. สำนักงานอธิการบดี

นางปรานอม ดวงภมร
Mrs.Pranorm Duangpamorn
Tel : 086-7513297
E-mail : pra_acc@kru.ac.th

ผอ. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางนารี สุขดี
Mrs.Naree Sookdee
Tel : 089-1813038
E-mail : naree@kru.ac.th , plan_kru@hotmail.com

ผอ. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ผอ. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี